کمیته آموزش

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته آموزش به مسئولیت دکتر عنایت الله شهیدی

هدف اصلی از تشکیل این کمیته، سامان‌دهی و اجرای برنامه‌های آموزشی انجمن اعم از دوره‌های مقدماتی، متوسط و پیشرفته آموزش هیپنوتراپی برای درمانگران دارای مجوز درمان از طرف وزارت بهداشت می باشد. همچنین این کمیته، بر اساس نیاز درمانگران آمادگی برگزاری کارگاه های مختلف در زمیته هیپنوتیزم بالینی و علوم مرتبط را دارا می باشد.


شرح وظایف کمیته آموزش (مصوبه هیأت مدیره به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰)

۱- تدوين طرح درس و طرح دوره آموزش بر اساس استانداردهاي آموزش پزشكي

۲- طراحی کارگاه‌های آموزشی متنوع یرای گروه‌های هدف مختلف و تدوین طرح درس مربوطه

۳- بازنگري طرح درس و طرح دوره آموزش هردوسال يكبار و نظارت مستمر بر رعایت دقیق طرح درس مربوطه

۴- ارايه راهكارها و پيگيري راه اندازي آموزش مجازي

۵- تدوين دوره هاي آموزش مدرس

۶- تدوين كوريكولوم آموزشي جهت ارايه به ستاد مركزي اداره بازآموزي وزارت بهداشت

۷- ارايه راهكارها و پيگيري راه اندازي آموزش پاسخگو

۸- ساماندهي،نظارت واجراي ارزشيابيآموزشي (درونداد – فرايند‌برونداد)

۹- توانمندسازي اعضاي دوره ديده در قالب برنامه هاي بازآمنوزي و جلسات ماهانه

۱۰- نظارت مستمر بر برگزاري و محتواي علمی و آموزشي كارگاههاي مختلف انجمن در تهران و شهرستانها و یا هر مکانی که به نام انجمن برگزار ميشود.

۱۱- تعامل با موسسات علمی و آموزشي دانشگاهي و غيردانشگاهي جهت هدايت آموزشهاي مرتبط و برگزاری سخنرانی‌ها و سمینارها

۱۲- مدیریت محتوا و نحوه اجرای جلسات ماهانه و دعوت از اساتید توانمند دانشگاه برای ارائه سخنرانی

۱۳- اخذ امتیاز بازآموزی برای جلسات ماهانه و کارگاه‌های انجمن

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...