کمیته روانشناسی

کمیته هیپنوتیزم در روان شناسی

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته هیپنوتیزم در روانشناسی با مسئولیت سید محمد کاظم طباطبایی


شرح وظایف كمیته هیپنوتیزم در روانشناسی (مصوبه هیأت مدیره به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰)

۱- ساماندهی اطلاعات دموگرافیك اعضای روانشناس دوره دیده انجمن

۲- شناسایی سمینارها و برنامه های آموزشی روانشناسی درطول سال و معرفی به كمیته پژوهش جهت برقراری تعامل و تنظیم پانل یا سخنرانی مدرسین انجمن

۳- انجام نیازسنجی آموزشی در مورد طرح درسهای روانشناسی و انعكاس به كمیته آموزش

۴- ایجاد ارتباطات علمی با گروههای آموزشی روانشناسی در دانشگاهها و انجمن‌های روانشناسی با هماهنگی كمیته آموزش

۵- ایجاد ارتباطات علمی با گروههای پژوهشی روانشناسی در دانشگاهها و انجمن‌های روانشناسی با هماهنگی كمیته پژوهشی

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...