Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1400-09-21 17:09:21
545
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 23 دی ماه 1400 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه روانشناسی و مشاوره ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
کارگاه هیپنوتیزم درمانیپنجشنبه و جمعهتیم مدرسین انجمنبیست و سوم دیماه 14007002188032039 09023336716

خبر

اخبار انجمن

1400-10-28 16:10:25
18
دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران   احتراما با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن در تاریخ 1400/10/09 بعلت به حدنصاب نرسیدن حاضرین جلسه رسمیت پیدا نکرد. بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که روز ...

اخبار شعب و نمایندگی ها

1400-10-28 16:10:55
16
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 7 بهمن ماه 1400 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه روانشناسی و ...

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...