درباره انجمن و پروانه فعالیت انجمن

About Iranian scientific Society of Clinical Hypnosis

Iranian scientific Society of Clinical Hypnosis was founded in 1990 with the aim of promotion of hypnosis usage in different areas of medicine and was recognized in 2001 by the Commission of Scientific Societies under supervision of Ministry of Health and Medical Education.
Activities mainly include training in clinical hypnosis for therapists of different disciplines (medicine, dentistry, clinical psychology, midwifery, physiotherapy, nursing...) to help treat patients, active media interactions for the acculturation of hypnosis, improve mental health in the community, and promote international scientific exchange in the world.
So far, thousands of Iranian therapists have been trained by the Society and with extensive efforts of them many of the yarn and common understandings about hypnosis has been resolved in the public mind, So Hypnosis has been closer to its actual scientific position.

 

 

پروانه فعالیت انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران تنها نهاد قانوی است که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت در حیطه هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی را دریافت کرده است.

در سال ۱۳۶۸ انجمن علمی هیپنوتیزم با اخذ مجوز از وزارت كشور تأسیس گردید و در سال ۱۳۸۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با توجّه به اساسنامه انجمن، انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی را در حیطه امور پزشكی و روانشناسی تأیید و پروانه فعالیت آن را صادر نمود.

امروزه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران با برخورداری از بهترین اساتید این حوزه درمانی، کارگاه های هیپنوتیزم درمانی را به صورت حرفه ای برای دانش آموختگان در رشته های گروه پزشکی و روانشناسی برگزار می کند. همچنین در راستای اهدافی که در آن تلفیق هیپنوتیزم با روشهای درمانی دیگر مطرح است مانند شناخت درمانی هیپنوتیزمی - هیپنوآنالیز - کاربرد هیپنوتیزم در طرحواره درمانی - خانواده درمانی هیپنوتیزمی و ... برگزاری کارگاه های غیر هیپنوتیزمی مرتبط با این تلفیق در دستور کار انجمن قرار گرفته است.

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...