طرح های پژوهشی

عنوان پایان نامه: بررسي اثربخشي هيپنوتيز م در درمان بدخوابي
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: مریم صادقی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: در حال اچرا


عنوان پایان نامه: بررسي اثربخشي نمايش فيلم از فرايند جراحي در كاهش اضطراب بيماران
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: پریسا نامقی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: در حال اجرا


عنوان پایان نامه: بررسي تأثير هيپنوتيزم درماني در كاهش سردردهاي تنشي
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: مرضیه سرگلی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: در حال اجرا

عنوان پایان نامه: بررسي اثر آموزش تلقيني بر پيشرفت تحصيلي
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد آموزش
دانش پژوه: صادق طباطبایی
استاد راهنما: دکتر بهروز مهرام
استاد مشاوره: دکتر تیموری
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: در حال اجرا

عنوان پایان نامه: كاربرد هيپنوتيزم در كنترل درد و اعمال جراحي
مقطع تحصیلی: كارشناسی روانشناسی
دانش پژوه: پریدخت بمبئی چی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: پایان یافته

عنوان پایان نامه: هيپنوتيزم درماني شناختي رفتاري هراس اجتماعي: يك مطالعه چند آزمودني
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: مجید جلیلیان صفارپور
استاد راهنما:
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر بهبود اختلال هراس اجتماعي و افزايش انسجام دروني در دانشجويان
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: محمد ارقبائی
استاد راهنما:
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: اثربخشي هيپنوتراپي شناختي بر گرايش سالمندان به مؤلفه هاي رواني مثبت
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: یحیی میان بندی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: مقايسه ميزان اثربخشي هيپنوتراپي شناختي رفتاري گروهي بر افزايش عزت نفس نوجوانان
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: مرتضی بادله
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: مقايسه كارايي آموزش گروهي هيپنوتيزم با آموزش شناختي –رفتاري گروهي در اختلال اضطراب اجتماعي
مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد روانشناسی
دانش پژوه: سمیه فیاض
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره:
وابستگی دانشگاهی:
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: بررسي اثربخشي هيپنوتراپي بر كاهش اضطراب امتحان و افزايش عزت نفس نوجوانان
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی
دانش پژوه: مریم غیبی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره: ملیحه عرب شاهی
وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد قوچان
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: بررسي اثربخشي هيپنوتراپي بر كاهش نشانه هاي فوبي اجتماعي, اضطراب امتحان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی
دانش پژوه: سید مهدی ابراهیمی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره: دکتر ابراهیم علیزاده موسوی
وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد قوچان
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: بررسي اثربخشي هيپنوتراپي بر كيفيت زندگي و كاهش قند خون ناشتاي بيماران ديابتي
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی
دانش پژوه: سمیه خسروی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره: دکتر ابراهیم علیزاده موسوی
وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد قوچان
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: تأثير تصويرسازي هيپنوتيزمي و غير هيپنوتيزمي بر عملكرد و يادگيري مهارت پرتاب آزاد بستكتبال
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد علوم ورزشی
دانش پژوه: سمانه تیموری
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی، دکتر مهدی سهرابی
استاد مشاوره: دکتر حمید رضا طاهری
وابستگی دانشگاهی: دانشگاه فردوسی مشهد
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: بررسي اثربخشي آموزش ريلاكسيشن در كاهش استرس در كادر پيرا پزشكي بيمارستان قلب شهيد رجائي
مقطع تحصیلی: فلوشیپ بیهوشی قلب
دانش پژوه: دکتر مهدی فتحی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی
استاد مشاوره: دکتر علی شریفی
وابستگی دانشگاهی: بیمارستان قلب شهید رجایی
وضعیت طرح: پایان یافته


عنوان پایان نامه: بررسي كلينيكي موفقيت هيپنوتيزم در ايجاد بي حسي موضعي در اندودونتيكس
مقطع تحصیلی: دندانپزشکی
دانش پژوه: دکتر محمد قابل
استاد راهنما: دکتر مریم بیدار
استاد مشاوره: دکتر مهدی فتحی
وابستگی دانشگاهی: دانشکده دندانپزشکی مشهد
وضعیت طرح: پایان یافته

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...