Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1401-11-13 14:11:43
525
کارگاه هیپنوتیزم درمانی تهران از 7 اردیبهشت 1402 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه روانشناسی و ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
کارگاه هیپنوتیزم درمانیپنجشنبه و جمعهتیم مدرسین انجمنبیست و سوم دیماه 14007002188032039 09023336716

خبر

اخبار شعب و نمایندگی ها

1401-02-11 14:02:55
1373
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 5 خرداد ماه 1401 در شهر کرج انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه ...

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...